top of page

רשיונות ואישורים

דרישות אישור או רישיון יבוא הינם תלויים בסיווג המכס כפי שמופיע בצו יבוא חופשי- 2012  , כאשר פרט המכס ידוע, יש לחפש טובין ברשימת התוספת הראשונה, בכדי לראות האם ייבואו דורש רישיון ומיהו הגורם המעניק אותו, ולחפש טובין ברשימת התוספת השנייה, בכדי לראות האם ייבואו דורש אישור של מכון התקנים או של גורם ממשלתי כלשהו. לנוחיותכם, בהוראת מנכ"ל מס' 2.4.
במקרים מיוחדים ייתכן וניתן להשיג פטור מחובת רישיון יבוא / אישור עבור היבוא גם אם הטובין מופיעים בתוספות הראשונה או/ו השנייה לצו יבוא חופשי. התנאים לכך מופיעים בהוראת מנכ"ל מס' 2.6, המופיעה באתר.

 

רשיונות והיתרים ליבוא

סחורות או טובין הדרוש להם רישיון ייבוא/אישור/היתר

 בהתאם לחקיקה הקיימת, על מנת לייבא טובין מסוימים לארץ יש צורך לקבל רישיונות ואישורים לטובין מסוימים מסיבות של ביטחון המדינה, שלום הציבור, בריאותו ובטיחותו, איכות הסביבה וכיו"ב.

 צו יבוא חופשי,  התשס"ט – 2008​ (להלן: "צו יבוא חופשי"), קובע כי חלק מהטובין המפורטים בתוספת הראשונה לצו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין, הת​שס"ז-2007 (להלן: "תעריף המכס")​  מותרים ביבוא עם קבלת רישיון יבוא וכי יבוא טובין המפורטים בתוספת השנייה של הצו מותנה בעמידה בתנאים המפורטים בטור ג' לתוספת (לרבות קבלת אישור ממכון התקנים – "אישור ת"ר").

מכאן, לסיווג הטובין (קרי, פרט הנכס) בהתאם לתעריף המכס יש חשיבות מהותית בקביעה האם נדרש רישיון יבוא/אישורים שונים  (וכן בקביעת שיעורי המיסים, כמפורט בהרחבה בפרק 11 מיסוי עסקים – מכס, מס קניה).

לסיווג הטובין באמצעות תעריף המכס​. 

לקבלת מידע וסיוע בנושא סיווג טובין באגף המכס​.

רשיונות והיתרים
 

כאשר פרט המכס ידוע, יש להיכנס לחיפוש טובין ברשימת התוספת הראשונה, המופיעה באתר משרד הכלכלה, בכדי לראות האם ייבואו דורש רישיון ומיהו הגורם המעניק אותו, ולחיפוש טובין ברשימת התוספת השנייה, המופיעה באתר משרד הכלכלה, בכדי לראות האם ייבואו דורש אישור של מכון התקנים או של גורם ממשלתי כלשהו.

על מנת לדעת מי במשרדים הממשלתיים מעניק את האישור, יש להיכנס לקישור המתאים מתוך רשימת הגורמים הנוגעים לצו יבוא חופשי, הנמצא באתר.

 יובהר, כי כל מי שמוסמך ליתן רישיון יבוא, אישור או היתר לפי צו יבוא חופשי, נדרש לפרסם את כלל הדרישות,  התנאים המלאים והמסמכים הנדרשים לצורך נתינתם באתר האינטרנט של המשרד.

  

מועד מתן רישיון ייבוא/ אישור/ היתר
 

רישיון יבוא/ אישור/ היתר או החלטה לסרב לתתם, יינתנו למבקש בתוך 14 ימי עבודה מיום קבלת הבקשה (למעט רישיון ייבוא/אישור/היתר הניתנים אחת לשנה). במקרה של בקשה לרישיון יבוא/היתר/אישור משירות המזון או אגף הרוקחות במשרד הבריאות והרשות המוסמכת במשרד התחבורה, תינתן ההחלטה למגיש, בתוך 21 ימי עבודה.

 

מקרים בהם חל פטור מחובת רישיון יבוא/ אישור/ היתר

​בסמכות שר הכלכלה או מי שהוסמך על ידו לפטור יבוא טובין המפורטים בתוספת הראשונה  לתעריף המכס  מחובת הצגת רישיון ולפטור טובין המפורטים בתוספת השנייה בצו יבוא חופשי מקיום הדרישות המפורטות לצידם.

לצורך הסדרת הנושא פורסמה הוראת מנכ"ל תמ"ת 2.6 – הענקת פטור בהתאם לסעיף 2 (ג) (2) לצו יבוא חופשי, הקובעת מדיניות טיפול אחידה למתן פטור מכוח הצו. להוראת מנכ"ל מס' 2.6.

 

 

http://sba.economy.gov.il/ActiveBusiness/ImportEx/Pages/ImEx4.aspx

מתוך הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה

רשיונות והיתרים ליבוא

bottom of page