top of page

The Legal Entity Identifier  - LEI 

The Legal Entity Identifier - מזהה הישות המשפטית (LEI) הוא קוד אלפא נומרי בן 20 ספרות, מבוסס על תקן ISO 17442 שפותח על ידי הארגון הבינלאומי לתקינה (ISO). זהו למעשה תקן מידע אודות המפתח המאפשר זיהוי ברור וייחודי של ישויות משפטיות המשתתפות בעסקאות פיננסיות. כל LEI מכיל מידע על מבנה הבעלות של הישות.

במילים פשוטות, מאגר נתונים זמין לציבור LEI יכול להיחשב ספרייה גלובלית, אשר משפרת את השקיפות בשוק העולמי ומעמידה תקן לסטנדרט של מבנה חברות וניהולן.

Global LEI System Business Report | Q2 2018

bottom of page